kocaeli, avukat, izmit, KORKUT HUKUK BÜROSU
2016 © Copyright korkut.av.tr
“Adalet, kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şey onun etrafında döner.”
T.C. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Esas No:2016/13801 Karar No:2016/12279 MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi DAVA TÜRÜ : Karşılıklı Boşanma - Ziynet Alacağı Taraflar   arasındaki   davanın   yapılan   muhakemesi   sonunda   mahalli   mahkemece   verilen,   yukarıda   tarihi ve   numarası   gösterilen   hüküm   davalı-karşı   davacı   kadın   tarafından   asıl   davanın   kabulü,   tazminatların   ve nafakaların   miktarı   ile   reddedilen   ziynet   alacağı   yönünden   temyiz   edilmekle,   evrak   okunup   gereği görüşülüp düşünüldü: 1-    Dosyadaki    yazılara,    kararın    dayandığı    delillerle    kanuna    uygun    sebeplere    ve    özellikle    delillerin takdirinde   bir   yanlışlık   görülmemesine   göre,   davalı-karşı   davacı   kadının   aşağıdaki   bentlerin   kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir. 2-    Tarafların    tespit    edilen    ekonomik    ve    sosyal    durumları,    boşanmaya    yol    açan    olaylardaki    kusur dereceleri,   paranın   alım   gücü,   kişilik   haklarına   yapılan   saldırı   ile   ihlâl   edilen   mevcut   ve   beklenen menfaat   dikkate   alındığında   davalı-karşı   davacı   kadın   yararına   takdir   edilen   Manevi   tazminat   azdır. Türk   Medeni   Kanununun   4.   maddesindeki   hakkaniyet   ilkesi   ile   Türk   Borçlar   Kanununun   50   ve   52. maddesi   hükmü   dikkate   alınarak   daha   uygun   miktarda   manevi   (TMK   md.   174/2)   tazminat   takdiri gerekir. Bu yönler gözetilmeden hüküm tesisi doğru bulunmamıştır. 3-    Tarafların    gerçekleşen    sosyal    ve    ekonomik    durumlarına,    nafakanın    niteliğine,    günün    ekonomik koşullarına   göre,   davalı-karşı   davacı   kadın   yararına   takdir   edilen   yoksulluk   nafakası   azdır.   Mahkemece Türk   Medeni   Kanununun   4.   maddesindeki   hakkaniyet   ilkesi   de   dikkate   alınarak   daha   uygun   miktarda nafakaya   hükmedilmesi   gerekir.   Bu   yön   gözetilmeden   yazılı   şekilde   hüküm   kurulması   usul   ve   yasaya aykırıdır. 4-    Tarafların    gerçekleşen    sosyal    ve    ekonomik    durumlarına,    nafakanın    niteliğine,    günün    ekonomik koşullarına    göre,    tarafların    2000    doğumlu    çocukları....    için    takdir    edilen    iştirak    nafakası    azdır. Mahkemece.   Türk   Medeni   Kanununun   4.   maddesindeki   hakkaniyet   ilkesi   de   dikkate   alınarak   daha uygun   miktarda   nafakaya   hükmedilmesi   gerekir.   Bu   yön   gözetilmeden   yazılı   şekilde   hüküm   kurulması usul ve yasaya aykırıdır. SONUÇ   :   Temyiz   edilen   hükmün   yukarıda   2.,   3.   ve   4.   bentlerde   gösterilen   sebeplerle   BOZULMASINA, bozma   kapsamı   dışında   kalan   temyize   konu   diğer   bölümlerin   yukarıda   l.   bentte   gösterilen   sebeple ONANMASINA,   temyiz   peşin   harcının   istek   halinde   yatırana   geri   verilmesine,   işbu   kararın   tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.27.06.2016
Konfüçyüs
KORKUT HUKUK BÜROSU
“Adalet, kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şey onun etrafında döner.”                                                           Konfüçyüs
2016 © Copyright korkut.av.tr
T.C. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Esas No:2016/13801 Karar No:2016/12279 MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi DAVA TÜRÜ : Karşılıklı Boşanma - Ziynet Alacağı Taraflar   arasındaki   davanın   yapılan   muhakemesi   sonunda   mahalli   mahkemece   verilen,   yukarıda   tarihi ve   numarası   gösterilen   hüküm   davalı-karşı   davacı   kadın   tarafından   asıl   davanın   kabulü,   tazminatların   ve nafakaların   miktarı   ile   reddedilen   ziynet   alacağı   yönünden   temyiz   edilmekle,   evrak   okunup   gereği görüşülüp düşünüldü: 1-    Dosyadaki    yazılara,    kararın    dayandığı    delillerle    kanuna    uygun    sebeplere    ve    özellikle    delillerin takdirinde   bir   yanlışlık   görülmemesine   göre,   davalı-karşı   davacı   kadının   aşağıdaki   bentlerin   kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir. 2-    Tarafların    tespit    edilen    ekonomik    ve    sosyal    durumları,    boşanmaya    yol    açan    olaylardaki    kusur dereceleri,   paranın   alım   gücü,   kişilik   haklarına   yapılan   saldırı   ile   ihlâl   edilen   mevcut   ve   beklenen menfaat   dikkate   alındığında   davalı-karşı   davacı   kadın   yararına   takdir   edilen   Manevi   tazminat   azdır. Türk   Medeni   Kanununun   4.   maddesindeki   hakkaniyet   ilkesi   ile   Türk   Borçlar   Kanununun   50   ve   52. maddesi   hükmü   dikkate   alınarak   daha   uygun   miktarda   manevi   (TMK   md.   174/2)   tazminat   takdiri gerekir. Bu yönler gözetilmeden hüküm tesisi doğru bulunmamıştır. 3-    Tarafların    gerçekleşen    sosyal    ve    ekonomik    durumlarına,    nafakanın    niteliğine,    günün    ekonomik koşullarına   göre,   davalı-karşı   davacı   kadın   yararına   takdir   edilen   yoksulluk   nafakası   azdır.   Mahkemece Türk   Medeni   Kanununun   4.   maddesindeki   hakkaniyet   ilkesi   de   dikkate   alınarak   daha   uygun   miktarda nafakaya   hükmedilmesi   gerekir.   Bu   yön   gözetilmeden   yazılı   şekilde   hüküm   kurulması   usul   ve   yasaya aykırıdır. 4-    Tarafların    gerçekleşen    sosyal    ve    ekonomik    durumlarına,    nafakanın    niteliğine,    günün    ekonomik koşullarına    göre,    tarafların    2000    doğumlu    çocukları....    için    takdir    edilen    iştirak    nafakası    azdır. Mahkemece.   Türk   Medeni   Kanununun   4.   maddesindeki   hakkaniyet   ilkesi   de   dikkate   alınarak   daha uygun   miktarda   nafakaya   hükmedilmesi   gerekir.   Bu   yön   gözetilmeden   yazılı   şekilde   hüküm   kurulması usul ve yasaya aykırıdır. SONUÇ   :   Temyiz   edilen   hükmün   yukarıda   2.,   3.   ve   4.   bentlerde   gösterilen   sebeplerle   BOZULMASINA, bozma   kapsamı   dışında   kalan   temyize   konu   diğer   bölümlerin   yukarıda   l.   bentte   gösterilen   sebeple ONANMASINA,   temyiz   peşin   harcının   istek   halinde   yatırana   geri   verilmesine,   işbu   kararın   tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.27.06.2016